Clwb

Mae Clwb Y Garnedd yn cynnig dau glwb gofal ar gyfer plant yr ysgol. Un cyn ( Clwb Brecwast) ac un ar ôl oriau ysgol ( Bore 8 tan 8.30 a pnawn 3 tan 6) ar llall (AMLAP) ar gyfer y plant Meithrin o 10.50 - 12.50.

Yn ogystal mae'r Clwb Gwyliau yn cynnig amrywiaeth eang o weithgareddau ac adloniant i blant yn ystod gwyliau ysgol a dyddiau HMS.

Lleolir y Clwb yn y caban ar dir yr ysgol.

Am rhagor o wybodaeth ewch i'r wefan neu cysylltwch â: www.clwbygarnedd.com

Lucy Williams: 07715410876

Ffôn y Clwb: 07585479167

 

Ein nod yw darparu gofal o ansawdd ar gyfer plant o 3-11 oed oddi allan i oriau ysgol sydd hefyd yn fforddiadwy ac o fewn cyrraedd. Ein gobaith yw y gall ein gwasanaeth gefnogi teuluoedd sy’n gweithio a’r rheini sydd mewn addysg neu’n derbyn hyfforddiant. Rydym hefyd yn anelu at ddarparu rhaglen adloniadol ac addysgol ysgogol yn cynnwys chwarae o ansawdd ar gyfer plant.

Ein Datganiad

Polisi Mynediad


Mae’r clwb ar ôl ysgol yn agored i unrhyw blentyn sy’n mynychu Ysgol Y Garnedd yn unig. Ni wahaniaethir yn erbyn unrhyw blentyn ar sail hîl, lliw croen, tarddiad ethnig na chenedl, credoau crefyddol, anabledd na’r gallu i dalu.

Er mwyn sicrhau y dyrennir lleoedd yn deg:

Rhoddir blaenoriaeth i blant rhieni sy’n gweithio/rhieni sengl sy’n gweithio, rhieni sy’n astudio, neu sy’n hyfforddi i ail-ymuno â’r gweithlu.
Yna, rhoddir lleoedd i blant sy’n archebu lle ar gyfer pob dydd o’r wythnos.

Os yw nifer y lleoedd yn gyfyngedig, bydd brodyr a chwiorydd plant sydd eisoes yn y clwb yn cael blaenoriaeth. Tra bod lleoedd ar gael, dyrennir y rhain ar sail y cyntaf i’r felin. Os oes gormod o blant eisiau lle yn y clwb, bydd yr ysgrifenyddes yn cadw ac yn gweinyddu rhestr aros.

Mae’n rhaid archebu lleoedd ymlaen llaw er mwyn sicrhau lle a rhaid talu ffioedd wrth archebu. Ni ellir rhoi ad-daliad ac eithrio o dan amgylchiadau eithriadol, a bennir gan y rheolwyr.

Mae hawl gan y pwyllgor rheoli wrthod rhoi mynediad i unrhyw blentyn y bernir nad yw ei ymddygiad er lles iechyd a diogelwch y plant eraill. (Ni chymer y camau hynny ond pan fo ein gweithdrefnau cytunedig ar gyfer delio â phroblemau ymddygiad wedi eu gweithredu).

I weld ein Polisi Mynediad, gweler y llawlyfr llawn ar gyfer rhieni.

Rydym yn wasanaeth ddwyieithog llawn ac yn cynnig gweithgareddau trwy gyfrwng y Gymraeg.

Staff
Gan ein bod wedi ein cofrestru gyda’r ASGC, rydym yn cadw at leiafswm safonau cenedlaethol ar gyfer staff gwasanaeth gofal plant yn cynnwys y gymhareb plentyn oedolyn 1:8. Mae’r arweinyddion chwarae yn meddu ar neu’n gweithio tuag at ennill cymhwyster lefel tri perthnasol. Bydd 50% o weddill y staff hefyd yn meddu ar gymhwyster lefel 2 perthnasol. Byddwn hefyd yn sicrhau y bydd rhai staff yn meddu ar gymwysterau cyfredol mewn cymorth cyntaf ac hylendid bwyd. Rhoddir hyfforddiant i’n staff a chaiff datblygiad personol ei annog.

Gweithgareddau
Aiff y Gweithwyr Chwarae sy’n gwisgo gwisg swyddogol y clwb i nôl plant o dan 8 o’r ysgol. Gall y rheini sydd dros 8 oed ffeindio’u ffordd eu hunain o’r ysgol.

Yn ddyddiol wedi iddynt gyrraedd y clwb, rhoddir lluniaeth ysgafn i’r plant, a fydd fel arfer yn cynnwys ffrwyth, iogwrt, brechdan a diod. Yna, mae rhaglen o weithgareddau strwythuredig ar gael i’r plant, os dymunant gymryd rhan. Fodd bynnag, ceir cyfleoedd chwarae rhydd ar gyfer plant hefyd ac er ein bod yn annog plant i gymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau, rhoddir pwyslais ar ddewis unigol. Mae man tawel ar gael iddynt hefyd.

Cwynion
Dylid cyfeirio cwynion cychwynnol ynghylch ein gwasanaeth at:
Rebecca Johnson neu Alison Williams.
I gael golwg ar ein gweithdrefn lawn ynghylch cwynion, gweler y llawlyfr rhieni.

Rydym wedi ein cofrestru gyda’r ASGC. Os y dymunwch gysylltu â hwy ynghylch materion sy’n ymwneud â’n gwasanaeth, yna gallwch wneud hynny trwy anfon at y cyfeiriad canlynol:

Arolygiaeth Safonau Gofal dros Gymru, Adeiladau’r Llywodraeth
Penrallt, Caernarfon, Gwynedd, LL29 8HT
01286 662300

Cofrestru a Chasglu eich Plant
Mae’n rhaid i blant sy’n mynychu’r clwb gwblhau a dychwelyd ffurflen gofrestru. Mae’r ffurflen hon yn hanfodol gan ei bod yn cynnwys gwybodaeth benodol ynghylch eich plentyn.

Mae ffurflen gofrestru ar gael gan Lora Jones. Dylech hysbysu’r ysgrifenyddes o unrhyw newidiadau i’r ffurflen.

Er mwyn cael lle i’ch plentyn yn y clwb, mae angen i chi archebu’ch lle cyn gynted â bo modd. Gwneir taliadau ar ffurf archeb sefydlog misol a chant eu cyfrifo i gynnwys unrhyw dal cadw lle ar gyfer y gwyliau yr ydym ni fel clwb yn agored . Mae nifer y lleoedd yn gyfyngedig. Dylid archebu o leiaf 24 awr ymlaen llaw.

Dim ond y rheini a enwir ar y ffurflen all nol y plant. Dylid hysbysu’r arweinydd chwarae yn ysgrifenedig o unrhyw newidiadau o ran trefniadau.

I gael gweld ein Polisi Llawn ar Archebu a Mynd i nôl plentyn, gweler y llawlyfr llawn ar gyfer rhieni.

Oriau Agor a Ffioedd
5 diwrnod yr wythnos yn cynnwys dyddiau HMS ond heb gynnwys Gwyliau Banc

Ar ôl Ysgol – 3yp - 6:00yp - £7.50
Clwb Gwyliau – 8yb – 6yp - £20.00 y dydd neu
£10.00 y sesiwn (8yb – 1yp & 1yp – 6yp)

Y Plant yn ein Gofal
Rydym yn gofalu am fechgyn a genethod rhwng 3 ac 11 oed. Rydym wedi ein cofrestru a’r ASGG i ofalu am uchafswm o 85 o blant.
Rydym yn credu’n gryf mewn cyfle cyfartal ac yn croesawu plant o bob cefndir diwylliannol a chrefyddol.
Rydym hefyd yn croesawu plant ag anghenion arbennig. Mae gennym gyfleusterau i ddarparu ar gyfer y rheini sydd ag anghenion corfforol, ymddygiadol ac addysgol arbennig. Mae pob cofnod a wneir ynghylch eich plentyn ar gael i’r rhiant yn ol y gofyn.
Am Wybodaeth Bellach, cysyllter a: clwbygarnedd@hotmail.co.uk
Lora Jones on 07901530338 (4pm-6pm)

Ein nod yw darparu gofal cinio o ansawdd ar gyfer plant 3 oed o 11am – 1pm. Ein gobaith yw y gall ein gwasanaeth gefnogi teuluoedd sy’n gweithio a’r rheini sydd mewn addysg neu’n derbyn hyfforddiant. Rydym hefyd yn anelu at ddarparu amser ysgogol ac ymlaciol ar gyfer plant.

Clwb Cinio

Polisi Mynediad
Mae’r clwb ar ôl ysgol yn agored i unrhyw blentyn sy’n mynychu Ysgol Y Garnedd a’r Cylch Meithrin. Ni wahaniaethir yn erbyn unrhyw blentyn ar sail hîl, lliw croen, tarddiad ethnig na chenedl, credoau crefyddol, anabledd na’r gallu i dalu.

Er mwyn sicrhau y dyrennir lleoedd yn deg:

Rhoddir blaenoriaeth i blant rhieni sy’n gweithio/rhieni sengl sy’n gweithio, rhieni sy’n astudio, neu sy’n hyfforddi i ail-ymuno â’r gweithlu.
Yna, rhoddir lleoedd i blant sy’n archebu lle ar gyfer pob dydd o’r wythnos.

Os yw nifer y lleoedd yn gyfyngedig, bydd brodyr a chwiorydd plant sydd eisoes yn y clwb yn cael blaenoriaeth. Tra bod lleoedd ar gael, dyrennir y rhain ar sail y cyntaf i’r felin. Os oes gormod o blant eisiau lle yn y clwb, bydd yr ysgrifenyddes yn cadw ac yn gweinyddu rhestr aros.

Mae’n rhaid archebu lleoedd ymlaen llaw er mwyn sicrhau lle a rhaid talu ffioedd wrth archebu. Ni ellir rhoi ad-daliad ac eithrio o dan amgylchiadau eithriadol, a bennir gan y rheolwyr.

Mae hawl gan y pwyllgor rheoli wrthod rhoi mynediad i unrhyw blentyn y bernir nad yw ei ymddygiad er lles iechyd a diogelwch y plant eraill. (Ni chymer y camau hynny ond pan fo ein gweithdrefnau cytunedig ar gyfer delio â phroblemau ymddygiad wedi eu gweithredu).

I weld ein Polisi Mynediad, gweler y llawlyfr llawn ar gyfer rhieni.

Rydym yn wasanaeth ddwyieithog llawn ac yn cynnig gweithgareddau trwy gyfrwng y Gymraeg.

Staff
Gan ein bod wedi ein cofrestru gyda’r ASGC, rydym yn cadw at leiafswm safonau cenedlaethol ar gyfer staff gwasanaeth gofal plant yn cynnwys y gymhareb plentyn oedolyn 1:8. Mae’r arweinyddion chwarae yn meddu ar neu’n gweithio tuag at ennill cymhwyster lefel tri perthnasol. Bydd 50% o weddill y staff hefyd yn meddu ar gymhwyster lefel 2 perthnasol. Byddwn hefyd yn sicrhau y bydd rhai staff yn meddu ar gymwysterau cyfredol mewn cymorth cyntaf ac hylendid bwyd. Rhoddir hyfforddiant i’n staff a chaiff datblygiad personol ei annog.

Gweithgareddau
Aiff y Gweithwyr Chwarae sy’n gwisgo gwisg swyddogol i nol y plant o’r ysgol. Wrth gyrraedd bydd y plant yn cael diod a byddent yn cael eu cofrestru. Wedyn bydd cyfle i ymlacio a bydd gweithgareddau I’r plant sy’n dymuno cymeryd rhan. Bydd rhieni yn darpary cinio ar gyfer eu plant. Mae trip blynyddol a chyfle i wneud ffrindiau mewn lle hapus a diogel. Bydd hyn i gyd ar safle’r ysgol. Bydd y plant yn cael eu danfon yn ol i’r ysgol neu’r meithrin neu fydd eu rhieni yn dod i’w nol.
Enghraifft o amserlen:

Llun Mawrth Mercher Iau Gwener
Amser trafod Peintio Amser stori DVD
Cadw’n heini
Offerynnau


Cwynion
Dylid cyfeirio cwynion cychwynnol ynghylch ein gwasanaeth at:
Rebecca Johnson neu Alison Williams (perchennog).
I gael golwg ar ein gweithdrefn lawn ynghylch cwynion, gweler y llawlyfr rhieni.
Rydym wedi ein cofrestru gyda’r ASGC.
Arolygiaeth Safonau Gofal dros Gymru, Adeiladau’r Llywodraeth
Penrallt, Caernarfon, Gwynedd, LL29 8HT
01286 662300

Cofrestru a Chasglu eich Plant
Mae’n rhaid i blant sy’n mynychu’r clwb gwblhau a dychwelyd ffurflen gofrestru. Mae’r ffurflen hon yn hanfodol gan ei bod yn cynnwys gwybodaeth benodol ynghylch eich plentyn.
Mae ffurflen gofrestru ar gael gan Lora Jones Dylech hysbysu’r ysgrifenyddes o unrhyw newidiadau i’r ffurflen.
Er mwyn cael lle i’ch plentyn yn y clwb, mae angen i chi archebu’ch lle cyn gynted â bo modd ond nid oes rhaid llogi lle yn rheolaidd. Mae nifer y lleoedd yn gyfyngedig. Dylid archebu o leiaf 24 awr ymlaen llaw.
Dim ond y rheini a enwir ar y ffurflen all nol y plant. Dylid hysbysu’r arweinydd chwarae yn ysgrifenedig o unrhyw newidiadau o ran trefniadau.

I gael gweld ein Polisi Llawn ar Archebu a Mynd i nôl plentyn, gweler y llawlyfr llawn ar gyfer rhieni.

Oriau Agor a Ffioedd
5 diwrnod yr wythnos.
£5.50 y sesiwn

Y Plant yn ein Gofal
Rydym yn gofalu am fechgyn a genethod oed Meithrin (o leiaf 3 oed). Rydym wedi ein cofrestru a’r ASGG i ofalu am uchafswm o 20 o blant i bob ystafell.

Rydym yn credu’n gryf mewn cyfle cyfartal ac yn croesawu plant o bob cefndir diwylliannol a chrefyddol.
Rydym hefyd yn croesawu plant ag anghenion arbennig. Mae gennym gyfleusterau i ddarparu ar gyfer y rheini sydd ag anghenion corfforol, ymddygiadol ac addysgol arbennig. Mae pob cofnod a wneir ynghylch eich plentyn ar gael i’r rhiant yn ol y gofyn.

Am Wybodaeth Bellach, cysyllter a
Lora Jones ar 07901530338
Alison Williams: 07786115772
clwbygarnedd@hotmail.co.uk
Rydym yn derbyn tocynnau gofal plant.

 

brecwast

 

Mae Clwb y Garnedd yn cynnig Clwb Brecwast. Gallwch adael eich plant yma a hynny heb archebu lle. Mae'r Clwb Brecwast yn agor am 8 o'r gloch ac yn darparu brecwast ar gyfer eich plentyn cyn iddynt fynd i'r ysgol.

 

 

Mae'r Clwb Gwyliau yn cynnig amrywiaeth eang o weithgareddau ac adloniant ar gyfer eich plentyn yn ystod y gwyliau ysgol a dyddiadau HMS.  Bydd amserlen yn cael ei gosod ar gyfer y gwyliau gyda gweithgareddau penodol arni.  Mae oriau'r clwb a'r prisiau fel a ganlyn:

8 y.b. - 6 y.h.  £20

8 y.b. - 1y.p.   £10

1 y.p. - 6 y.h.  £10

Bydd byrbryd yn cael ei ddarparu yn y bore ac yn y prynhawn.  Nid yw'r clwb yn darparu cinio ar gyfer eich plentyn, bydd angen pecyn bwyd arno/arni.  Bydd angen cofrestru eich plentyn os nad ydynt wedi cofrestru yn barod ac mae'n rhaid i'ch plentyn fod yn ddisgybl Ysgol y Garnedd er mwyn gallu mynychu'r clwb.

Bydd y clwb ar gau:  Yn ystod gwyliau'r Nadolig, pythefnos olaf gwyliau'r Haf a Gwyl y Banc