Cyngor Ysgol

Cyngor Ysgol 2017 – 2018

Y Cyngor Ysgol

Ni ydy criw y Cyngor Ysgol 2017 – 2018 Ysgol y Garnedd.

Rydym wedi cael ein hethol gan blant ein dosbarthiadau er mwyn eu cynrychioli yn y cyfarfodydd. Rydym yn cyfarfod sawl gwaith mewn hanner tymor. Byddwm yn gwrando a trafod ffyrdd o wella’r ysgol, ac yn trefnu gweithgareddau gwahanol hefyd.

Cyngor Ysgol 2017 – 2018
 

Amcanion y Cyngor Ysgol
I roi cyfle i’r disgyblion wella bywyd ysgol ar gyfer pob un.
I roi cyfle i ddisgyblion weithio mewn partneriaeth gyda staff a Llywodraethwyr er mwyn datblygu cymuned ysgol sy’n gofalu am bob un.
I roi cyfle i ddisgyblion ymarfer a datblygu sgiliau sy’n eu paratoi ar gyfer bod yn rhan o’r gymdeithas ehangach.
I roi cyfle i ddisgyblion ddatrys problemau a goresgyn gwrthdaro yn yr ysgol.
I gyfrannu i gynnwys y CDY

Cyfrifoldebau’r Cynrychiolwyr
Bydd disgwyl i’r cynrychiolwyr adrodd yn ôl i’w dosbarth yn dilyn cyfarfodydd. Disgwylir iddynt gynrychioli barn y dosbarth ac nid eu barn personol yn unig.
Rydym yn annog y dosbarthiadau i ddysgu am wledydd ar draws y byd er mwyn cymharu a dysgu gan ein gilydd.

Yr Aelodau
Ifan, Erin, Benji, Cassie, Sam, Alaw, Layla, Nel, Ellie, Mattea, Sara, Cara, Cadi, Maisie, Casi, Ffion, Sion, Hanna.

Ein bwriadau am y flwyddyn:

Tymor 1
Tymor 2
Tymor 3
Plant Mewn Angen
Talent y Garnedd
Wythnos Rhyngwladol

Archif - Cofnodion Cyfarfod y Cyngor Ysgol -
Mis Hydref

• B 3 a 4 - Gwella trefniadau rhannu buarth e.e. man chwarae pêl droed wedi ei glustnodi;
• Torri’r gwrych;
• Cyngor Ysgol i drydar pob hanner tymor;
• Sefydlu Cyfeillion Caredig ar y buarth yn yr Adran iau;
• Gwyntyll ar gyfer dosbarth Mrs Jones, Bl 3 a 4;
• Peintio’r buarth yn ystod y flwyddyn;
• Prynu mwy o offer amser chwarae;
• Atgoffa rhieni i roi enwau ar ddillad;
• Atgoffa pawb i ddefnyddio’r Parc Antur;
• Atgoffa pawb i yfed dwr. Nid ydym yn caniatáu yfed sudd yn ystod dydd, dim ond amser cinio.


logo siarter iaith


Siarter Iaith Gymraeg Ysgolion Cynradd Gwynedd

Mae Siarter Iaith Gymraeg Ysgolion Cynradd Gwynedd yn deillio o waith manwl y Gweithgor Dylanwadu ar Ddefnydd Cymdeithasol Plant o’r Gymraeg. Ei phrif ddiben yw sicrhau bod y Gymraeg, a defnydd cymdeithasol ein plant a phobl ifanc ohoni yn ffynnu. Defnyddir saith nôd y siarter fel offerynnau i fesur cynnydd yn y defnydd o’r iaith ynghyd â llwyddiant cynlluniau ein hysgolion.Gwybodaeth am y Siarter iaith Cymraeg - cliciwch yma

Deilliannau Gweithredu’r Garnedd 2016 - cliciwch yma