Prospectws

Cliciwch ar y linc isod i gael gwybodaeth gan Llywodraeth Cymru ar sut i adnabod a thrin llau pen.

https://www.nhsdirect.wales.nhs.uk/encyclopaedia/h/article/headlice?locale=cy

Ni all yr ysgol hon lwyddo heb gefnogaeth y rhieni. Yr ydym felly yn eich annog i ymddiddori yn addysg eich plant ac i fod yn gefn i’r ysgol yn ei gwaith ac yn ei gweithgareddau cyhoeddus.

Mae hon yn ysgol ‘agored’, h.y. mae ynddi groeso i rieni bob amser. Yn wir, anogwn chi’n arw i alw draw, er yr hoffem i chi werthfawrogi na chaiff athrawon dosbarth drafod gwaith disgyblion gyda rhieni heb drefnu ymlaen llaw gyda’r Pennaeth.

Yn ogystal â chael ymweld yn unigol, caiff rhieni hefyd dri chyfle ffurfiol yn ystod y flwyddyn i ymweld â’r ysgol. Byddwn yn cynnal tair Noson Agored, un bob tymor. Yn ogystal, gwahoddir rhieni’r babanod i bnawn agored i weld yr arddangosfeydd a gwaith y plant. Yn ychwanegol at y Nosweithiau Agored hyn, fel rheol byddwn yn cynnal Cyngerdd neu Wasanaeth Carolau adeg y Nadolig yn neuadd yr ysgol neu yng Nghapel Berea Newydd a Mabolgampau yn nhymor yr haf. Anogir chi i ymuno yn yr holl weithgareddau hyn, yn ogystal â’r gweithgareddau a drefnir gan y Gymdeithas Rhieni ac Athrawon. Mae’n bwysig dros ben bod rhieni’n sylweddoli gwerth perthynas onest ac agored rhyngddynt hwy â’r ysgol. Yr un nod sydd gan bawb ohonom yn y diwedd, y nod o ddarparu’r addysg orau bosibl i’ch plant. Mae’r bartneriaeth yn hanfodol i lwyddiant ein nod; mae’n dibynnu ar gysylltiadau da a chydweithio rhwng y cartref a’r ysgol bob amser.

TREFNIADAETH YR YSGOL

Mae’r ysgol wedi’i rhannu yn Adran Fabanod ac yn Adran Iau. Er bod y plant yn cael eu haddysgu, gan amlaf, yn eu grŵp dosbarth eu hunain, gellir tynnu disgyblion unigol neu grwpiau ohonynt allan o’r dosbarth o bryd i’w gilydd. Yn ystod cyfnodau Mathemateg mae’r plant yn cael eu grwpio o ran gallu ac felly yn newid athro.Mae a wnelo hyn, fel rheol, gyda gwersi cerdd neu anghenion addysgol arbennig.

Mae dosbarthiadau’r ysgol wedi eu trefnu fel a ganlyn

 

Grŵp Blwyddyn
Nifer y Dosbarthiadau
Adran y Babanod
Dosbarth Derbyn/Meithrin
3
Blwyddyn 1 a 2
3
Adran Iau
Blwyddyn 3 a 4
3
Blwyddyn 5 a 6
3

 

TREFN Y DOSBARTHIADAU

Bydd y plant Meithrin yn treulio sesiwn o ddwy awr, un ai’n y bore neu’r prynhawn yn yr Uned dan 5. Rhennir y grŵp yn gyfartal rhwng tair athrawes. Bydd y plant Meithrin yn rhannu dosbarth â phlant Derbyn. Ni fydd yr un o’r tri dosbarth yn fwy na 30 mewn nifer.

Ar adegau, bydd y dysgwyr a’r Cymry Cymraeg yn ymrannu’n grwpiau er mwyn diwallu anghenion ieithyddol pob disgybl. Wrth i’r plant gyrraedd yr Uned dan 5, bydd angen didoli i dri dosbarth ar sail pedwar maen prawf:

• cydbwysedd bechgyn a genethod ym mhob dosbarth
• cydbwysedd ieithyddol
• amrediad o alluoedd ym mhob dosbarth
• personoliaethau

Byddant yn treulio dwy flynedd ym mhob uned e.e. Uned dan 5 ac yn newid athrawes pob blwyddyn. Yr un ydi’r drefn ym Mlynyddoedd 1-2, 3-4 a 5-6. Byddwn yn ail ddidoli’r dosbarthiadau ar ddiwedd Derbyn, Blwyddyn 2, a Blwyddyn 4.

TREFNIADAETH Y FLWYDDYN FEITHRIN

Pan mae plentyn yn cychwyn ei gyfnod yn y Garnedd ym mis Medi, h.y. yn y Meithrin, mae sawl dewis ar gael i rieni.

Yn gyntaf, bydd y plentyn (os yw wedi cael ei ben blwydd yn dair oed cyn 31 Awst) yn cael mynediad i’r ysgol am gyfnod o ddwy awr y dydd, un ai yn y bore neu’r prynhawn, yn unol â pholisi mynediad yr Awdurdod Addysg.

Fodd bynnag, mae opsiynau eraill. Gall fynychu’r Cylch Meithrin (yn y Caban) o dan adain y Mudiad Ysgolion Meithrin, yn ogystal â’r Uned dan 5, yn yr ysgol. Hynny ydi, mynychu’r ysgol yn y bore a’r Cylch Meithrin yn y prynhawn neu vice versa. Petai rhieni’n dymuno i’r plant aros ar dir yr ysgol trwy’r dydd, gellir elwa o wasanaeth Clwb y Garnedd sy’n gofalu am y plant tan 12.50 o’r gloch, h.y.

Dosbarth Meithrin Clwb y Garnedd Cylch Meithrin
08.50 – 11.00 11.00 – 12.50 12.50 – 15.00
     
neu    
     
Cylch Meithrin Clwb y Garnedd Dosbarth Meithrin
08.50 - 11.00 11.00 – 12.50 12.50 – 14.50
     


Tua chanol Ebrill bob blwyddyn bydd yr ysgol yn cysylltu gyda darpar-rieni i ofyn pa sesiwn (bore neu brynhawn) y dymunant i’w plentyn fynychu.

Rhaid pwysleisio bod yr ysgol yn ceisio’i gorau i wireddu dymuniad y rhieni; fodd bynnag, yn y pen draw, bydd raid rhannu’r plant yn dri grŵp cyfartal, er tegwch i bawb.

Nid yw sicrhau lle i blentyn yn y Cylch Meithrin yn gwarantu lle iddo yn yr ysgol.

Mae’n ofynnol i rieni gofrestru eu plentyn gyda’r Cyngor, a hynny cyn 1 Ebrill. Anfonwch eich cais at Owain Dewi Hughes, Mynediad Ysgolion, Adran Addysg, Cyngor Gwynedd, Caernarfon, Gwynedd LL55 1SH.

Er mwyn sicrhau lle yn y Cylch a/neu’r Clwb dylid cysylltu â:

Cylch Meithrin y Garnedd (07796 017771)
Clwb y Garnedd (07745 184301)

Darperir pecyn gwybodaeth i rieni newydd (rhan C) i’w galluogi i ymgyfarwyddo â threfn yr ysgol, a chroesewir unrhyw sylwadau a fydd yn fodd o wella cynnwys y pecyn hwnnw.

Cyrraedd yr ysgol yn y boreau.

Nid yw’r ysgol yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am blant sy’n cyrraedd yr ysgol cyn 8.30 yn y bore. Yn wir, nid yw’r Corff Llywodraethol yn cymeradwyo i unrhyw blentyn fod ar dir yr ysgol cyn hynny. Os bydd angen, mae Clwb y Garnedd yn cynnig gwasanaeth o 8:00 o’r gloch ymlaen.

Mae trefn bwrpasol wedi’i mabwysiadu gan y Llywodraethwyr sy’n lleihau trafnidiaeth gan sicrhau gwell diogelwch yn y boreau y tu allan i giât yr ysgol. Bydd staff yr ysgol ar ddyletswydd o 8.30am yn y man gollwng, giât a’r buarth.

Er diogelwch, nid yw’r plant (ar unrhyw gyfrif) i groesi maes parcio’r staff (tu ôl i Kingdom Hall) i gael mynediad i’r ysgol.

Gofynnwn yn garedig i rieni`r plant Meithrin yn unig i barcio’u ceir yn y maes parcio ac aros ar yr iard gyda’u plant yn y boreau. Caniateir i rieni plant Derbyn aros ar yr iard yn y boreau am y mis cyntaf yn unig.

Mae’r sesiynau dyddiol fel a ganlyn:

Sesiwn y bore:
Meithrin 8.50 - 11.00
Babanod 8.50 – 11.50
Iau 8.50 – 12.00

Sesiwn y prynhawn:
Meithrin 12.50 - 14.50
Babanod 12.50 - 14.50
Iau 13.00 - 15.30

h.y.

 • Meithrin 10 awr yr wythnos (Bore 2 awr a 10 munud, prynhawn 2 awr)
 • Babanod (Derbyn i Flwyddyn 2) 22.5 awr yr wythnos
 • Iau (Blwyddyn 3-6) 25 awr yr wythnos

Opsiynol – Clwb Deugain Munud 14.50 – 15.30 (codi’r tâl – gweler adran B)

Bydd amser chwarae (¼ awr) yn ystod y bore a’r prynhawn yn ogystal â’r awr ginio.


Yn unol â gofynion Deddf Addysg 1986, mae’r Awdurdod Addysg wedi llunio, ac yn adolygu’n rheolaidd, ddatganiad ysgrifenedig o bolisi mewn perthynas â’r cwricwlwm seciwlar. Dehonglir gofynion y Cwricwlwm Cenedlaethol yng nghyd-destun athroniaeth a pholisïau presennol yr Awdurdod.

Ar y cyfan, cyflwynir y Cwricwlwm Cenedlaethol trwy gyfrwng gwaith thematig. Mae braslun o gynnwys pob thema i’w weld ar wefan yr ysgol. Clustnodir amser penodedig i rai pynciau yn arbennig Mathemateg, Addysg Gorfforol a Cherdd.

Yn dymhorol, bydd y plant yn ymweld â llefydd sydd o werth addysgol ac yn cyd-fynd â’r thema gyfredol, llefydd megis Pili Palas, Amgueddfa Lechi Cymru, Celtica, Castell Penrhyn, Amgueddfa Llanystumdwy, Gelli Gyffwrdd, Cadeirlan Bangor a thraeth Dinas Dinlle. Byddwn hefyd yn gwahodd unigolion i’r ysgol i ddyfnhau profiadau’r plant.

Bob mis Medi, bydd plant Blwyddyn 5 yn treulio noson yng Nghanolfan Rhyd-ddu ger Beddgelert. Byddant yn treulio deuddydd o astudio’r amgylchedd leol trwy ymweld â Beddgelert, yn cyfeiriannu yng nghoedwig Beddgelert, yn teithio ar y trên bach o Gaernarfon i Ryd-ddu, yn astudio dylanwad y rheilffordd newydd ar yr amgylchedd ac yn cael sgwrs gan Swyddog Addysg Parc Cenedlaethol Eryri.

Cytundebau Cartref a’r Ysgol
Mae cytundebau cartref / ysgol yn weithredol.

Mae Ysgol y Garnedd yn ysgol sy’n hybu iechyd ac o ganlyniad mae gweithgareddau a bywyd yr ysgol yn adlewyrchu hyn. Rydym wedi llwyddo i gael Cam 3 yn y Cynllun Ysgolion Iach Gwynedd. Ni chaniateir fferins na chreision yn ystod amser egwyl, yn hytrach cefnogwn ffrwythau’n unig yn ystod y caffi neu wrth eistedd wrth y bwrdd. Mae pob dosbarth yn rhedeg ar y trac yn reolaidd yn ystod yr wythnos er mwyn hybu datblygiad corfforol ac eu helpu i ganolbwyntio yn y dosbarth.

Polisi’r Ysgol yw bod rhai agweddau ac Addysg Rhyw yn cael eu dysgu i’r holl blant. Gwneir hyn er mwyn ateb gofynion dogfen Gwyddoniaeth y Cyfnod Sylfaen a’r Cwricwlwm Cenedlaethol. Dysgir agweddau eraill nad yw’n orfodol i ddisgyblion Blwyddyn 5 a 6. Caiff rhieni plant Bl 5 a 6 wybodaeth o flaen llaw cyn eu bod yn cael eu cyflwyno i’r plant

Hawliau Rhieni i eithrio eu plant:

Mae gan rieni’r hawl i eithrio eu plant o’r elfennau hynny nad yw’n rhan o’r Cwricwlwm Cenedlaethol 2008.

Os oes gan riant/gofalwr bryder mae croeso iddynt ddod i’r Ysgol i drafod gyda’r Pennaeth

Credwn fod Addysg Bersonol a Chymdeithasol yn bwysig i ddatblygiad cyflawn y plentyn. Mae’r holl weithgareddau yn ysgogi plant i fod yn ddinasyddion cyfrifol, gweithgar a chyflawn o’r gymuned a’r byd eang.

Mae’r ysgol yn ysgol Dina sy’n gweithredu cynllun Webster Stratton sy’n cynorthwyo disgyblion i ddatblygu’n bersonol a chymdeithasol. Rhagor o wybodaeth ar gael yn yr ysgol.

Mae strwythur arbennigiI amser chwarae gyda bocs offer wedi eu prynu gan y Cyngor Ysgol er mwyn hybu cyd-chwarae a datblygiad cymdeithasol. Mae athrawes a chyorthwydd ar ddyletswydd sydd yn ateb gofynion gofal y Sir.

Dŵr - Annogir y plant i ddod a photel ddŵr i’r ysgol. Yn ogystal byddwn yn eu hannog i’w hail lenwi yn y ffynnhonau dwr pwrpasol sydd yn y dosbarthiadau.

Ni chaiff unrhyw ddisgybl fynd oddi ar dir yr ysgol yn ystod oriau ysgol, heb ganiatad swyddogol. Dylai rhieni wneud cais am ganiatad o’r fath mewn llythyr ar y Pennaeth.

Ein nôd a’n hamcan yw cyflwyno addysg gyflawn i bob disgybl. Ni wahaniaethir ar sail rhyw, hil diwylliant, lliw, dosbarth, iaith, anabledd corfforl neu allu addysgol. Amcanwn i bob disgybl, aelod o’r staff, llywodraethwyr a rhieni geisio`ui gorai i hyrwyddo cyfleoedd cyfartal i bob un yn yr ysgol. Mae copi o bolisi Cyfle Cyfatal yr ysgol ar gael i unrhyw un sy’n dymuno.

I ddatblygu plant i’w llawn potensial, byddwn yn cynnig addysg wahaniaethol.

 • Sicrheir fod trefn yn yr ysgol i adnabod yn gynnar y plentyn sydd ag anhawsterau dysgu a datblygiad cyffredinol
 • Mae Ysgol y Garnedd yn anelu at weithio’n agos gyda rhieni er mwyn sicrhau partneriaeth effeithiol i helpu’r plentyn.
 • Mae trafniadau Anghenion Dysgu Ychwanegol yn gweithio’n effeithiol iawn yn yr ysgol. Byddwn yn mesur cynnydd yn sgiliau’r plant drwy asesiad parhaus athrawon, profion safonedig, profion mewnol ac, os yn addas, asesiad gan seicolegydd addysg.
 • Mae trefniadaeth wedi`i sefydlu ym mhob dosbarth i sicrhau addysg wahaniaethol drwy gyfrwng y grŵp ffocws.

Byddwn yn y ymestyn plant sydd a gallu uwch drwy roi gweithgareddau heriol. Yn ogystal, cânt gyfle i ddod at ei gilydd o wahanol ddosbarthiadau i weithio ar dasg heriol ac ymestynnol.

Nodir mewn canllawiau Cenedlaethol bod un disgybl ym mhob pump a chanddo Anghenion Addysgol Arbennig yn ystod ei yrfa yn y gyfundrefn addysg. Yn y cyd-destun hwn mae’r ysgol yn arddel Polisi Anghenion Arbennig sydd yn seiliedig ar ofynion deddfwriaethol a Chanllawiau Gweithredu Awdurdod Addysg Gwynedd.

Gan y Pennaeth y mae’r cyfrifoldeb cyffredinol am weithrediad y Polisi ac ef yw cydgysylltwr y maes yn yr ysgol.

Rhoddir plant a chanddynt anghenion arbennig ar Gofrestr Anghenion Addysgol Arbennig yr ysgol. Yn ôl dwyster eu hangen fe roddir disgyblion ar ystod o gamau. Bydd y ddarpariaeth wahaniaethol a wneir ar eu cyfer yn amrywio o gymorth yn y dosbarth, cymorth unigol neu grŵp bach tu allan i’r dosbarth, cyngor gan y Seicolegydd Addysg, cymorth arbenigol a ddarperir gan yr Awdurdod Addysg yn yr ysgol neu leoliad mewn uned oddi ar safle’r ysgol. Bydd pob darpariaeth a wneir yn cael ei drafod a’i gytuno gyda rhieni cyn ei weithredu.

Ein nôd fel ysgol fydd cynnig arweiniad a darpariaeth a fydd yn gweddu i anghenion eich plentyn trwy gydol ei yrfa yn yr ysgol. Os bydd unrhyw bryderon gennych ynglŷn â datblygiad eich plentyn neu weinyddiad y Polisi Anghenion Arbennig fe’ch anogir i gysylltu yn gyntaf ag athro/athrawes eich plentyn neu gyda’r Pennaeth.

DISGYBLION AG ANABLEDDAU

Mae Deddf Gwahaniaethu ar Sail Anabledd 1995 yn diffinio person anabl fel rhywun sydd a “nam corfforol neu feddygol a gaiff effaith andwyol sylweddol a hirdymor ar allu person i gyflawni gweithgareddau cyffredin o ddydd i ddydd”

Mae gan yr ysgol Uned i blant ag Awtistiaeth, gyda lle i bum plentyn. Mae’r Uned yn cael cymorth gan ymgynghorydd yn y maes. Integreiddir y plant i’r brif ffrwd yn ystod cyfnodau penodol ac yn unol ag anghenion yr unigolyn.

Mae rampiau yn hwyluso mynediad i’r caban, yr Uned dan 5, y neuadd a’r Adran Iau.

Bydd Llywodraethwyr yr ysgol yn trafod anghenion mynediad pellach, gyda’r Awdurdod Addysg.

Nid oes gan yr ysgol hon gysylltiad uniongyrchol a ffurfiol gydag unrhyw enwad crefyddol.

Y mae’r addysg grefyddol a gyflwynir yn seiliedig ar faes llafur cydnabyddedig yr Awdurdod. Gellir archwilio copi o’r maes llafur hwn yn yr ysgol.

Gellir gwneud trefniadau ar gyfer plant nad yw eu rhieni am iddynt fynychu’r gwasanaethau crefyddol neu astudiaethau cyffelyb.

Mae amser chwarae y Babanod yn cynnal cynllun ‘cyfaill caredig’ sy’n golygu bod y diigyblion hyn yn gofalu am y plant sydd angen, cyfaill/gemau ar y buarth. Defnyddiwn ‘Amser Cylch’ drwy’r ysgol i hyrwyddo ymddygiad da a datblygu’r plant yn foesol a chymdeithasol.

Mae’r ysgol yn hybu hunan werth a hyrwyddo iechyd meddwl yr holl ddisgyblion. Mae gan yr ysgol bolisi pendant ar fwlio, a byddwn yn cymryd pob cam posibl i’w atal. Mae “bod yn garedig a chwrtais efo pawb” yn agwedd sy’n rhan allweddol o ethos yr ysgol hon. Ni all ysgol hawlio nad yw bwlio’n digwydd, ond y modd y mae’r ysgol yn ymateb i’r broblem sy’n bwysig. Yn yr ysgol hon byddwn yn pwysleisio wrth y plant yr angen i ddweud wrth ffrind neu athro os yw’n cael ei fwlio. Mae’n hanfodol hefyd fod rhiant yn ffonio neu’n cysylltu â’r ysgol os yw achos o fwlio’n codi.

Bydd yr athro/athrawes ddosbarth yn delio â’r sefyllfa’n sensitif. Ar adegau, wrth gwrs, mae dwy ochr i’r geiniog, a cheisio canfod y gwir yw’r sialens i’r staff. Petai’r bwlio’n parhau hysbysir y Pennaeth
Amserlenir amser cylch i drafod unrhyw bryderon ac mae yno amlen neu focs ym mhob Uned yn yr adran Iau sef ‘Mae gen i rhywbeth i’w ddweud’ fel bod plant yn cael sawl cyfle i ddweud beth sydd yn eu poeni a hynny mewn modd sensitif.

Dylai rhieni sydd a phryderon ynglyn a’r cwricwlwm neu unrhyw fater yn ymwneud a’r ysgol, ac addysg eu plant, gysylltu yn y lle cyntaf a’r Athro/ Athrawes dosbarth neu’r Pennaeth ac yna gyda Chadeirydd y Llywodraethwyr os nad ydynt yn fodlon a’r modd yr ymdrinwyd a’u pryderon.
Dylid cysylltu â’r ysgol i wneud apwyntiad i drafod unrhyw gŵyn gyda’r Pennaeth.
Mae’r Awdurdod Addysg Lleol, yn unol â gofynion yr Ysgrifennydd Gwladol, dan Adran 23 o Ddeddf Diwygio Addysg 1980, wedi sefydlu trefn i ystyried cwynion am y modd y mae Cyrff Llywodraethu ysgolion a’r Awdurdod Addysg yn gweithredu mewn perthynas â chwricwlwm ysgol a materion eraill cysylltiedig. Mae’r drefn hon wedi ei hamlinellu mewn dogfen bwrpasol yn y Gymraeg a’r Saesneg sydd ar gael yn yr ysgol. Darperir copi’n rhad ac am ddim, yn ôl y gofyn, i unrhyw rieni sy’n dymuno gwneud cwyn dan y trefniadau hyn, a gall yr Awdurdod ddarparu copi mewn iaith heblaw’r Gymraeg a’r Saesneg os bydd hynny’n angenrheidiol. Pwysleisir, fodd bynnag, y gellir ymdrin â llawer o gwynion yn gyflym ac yn effeithiol drwy ystyriaeth anffurfiol yn seiliedig ar drafodaeth gyda’r Pennaeth. Hwn yw’r cam rhesymol cyntaf, a bydd y Corff Llywodraethu’n disgwyl bod y cam hwn wedi ei gyflawni cyn cyflwyno’r gŵyn yn ffurfiol mewn achosion eithriadol.

Mae gan yr ysgol neuadd ar gyfer chwaraeon dan do a chae chwarae ar gyfer gweithgareddau awyr agored. Defnyddir pwll nofio’r ddinas ar gyfer gwersi nofio i blant Blwyddyn 2–6. Byddwn yn sicrhau tymor o wersi, a phan fydd y gyllideb yn caniatáu, ystyrir dau dymor.

Darperir amrediad eang o chwaraeon yn yr ysgol gan gynnwys gymnasteg, dawns, athletau, tenis, nofio, pêl-droed, rygbi, criced, rownderi a phêl-rwyd. Bydd cyfle i blant gymryd rhan mewn cystadlaethau rhwng ysgolion Bangor/Ogwen ac efo’r Urdd.

Ar gyfer y gwersi eu hunain, disgwylir i blentyn wisgo crys T gwyn a siorts du neu las. Byddant yn droednoeth yn gwneud gymnasteg a dawns yn y neuadd.

Disgwylir i’r plant ddod â’u dillad mewn bag bychan (e.e. pump bag gan fod cyn lleied o le yn yr ystafelloedd cotiau) ar fore Llun a’i gasglu ar brynhawn Gwener. O safbwynt cael trainers ar gyfer gweithgaredd, byddwn yn anfon atoch amserlen y sesiynau fel eich bod yn gwybod pa ddiwrnod y dylai’r plant eu cario neu eu gwisgo – rhag ofn y bydd y sesiynau yn cael eu cynnal allan ar yr iard.

Ceir mwy o fanylion am chwaraeon yn yr adran am Glybiau Ar ôl Ysgol.

Ar ddiwedd Blwyddyn 3 rhoddir prawf clust i’r plant sy’n dymuno cael gwersi offerynnol.

Bydd cyfle i blant o Flwyddyn 4–6 gael gwersi offerynnol a chodi’r tâl tymhorol (gweler rhan B) gan athrawon peripatetig. Ar hyn o bryd y dewis sydd ar gael yw telyn, soddgrwth, ffidil, drymiau, chwythbrennau, pres a gitâr.

Nadolig
Gwersi Bl 5 a 6
Hanner Tymor
Nadolig
Ymarferion Sioe Nadolig (pawb)
Pasg
Gwersi 5 a 6 ½ awr
Ymarfer y Gân Actol 1 awr pan yn amserol
Haf
Ymarfer y Cyflwyniad Dramatig (a’r Gân Actol)
Hanner Tymor Sulgwyn
Haf
Bl 3 a 4


Mae’r cyfnodau ar brynhawniau Llun yn ymwneud ag un ai yn cyflwyno profiadau dramatig i blant sydd â chysylltiad â’r thema gyfredol; yn ogystal â pharatoi ar gyfer perfformiadau/cystadlaethau ar y llaw arall.
Mae’r sesiynau’n magu hyder, meithrin iaith, datblygu mynegiant, cyd-weithio, hunanddisgyblaeth, dysgu ar y cof a mwynhad.
Byddwn yn cynnal clyweliadau ar gyfer criw y gân actol (aelodau’r Urdd yn unig).

Mae disgwyl i blant ddod a chrys T a throwsus loncian neu siorts ar gyfer y gwersi drama.

Mae gan yr ysgol wisg swyddogol ac mae disgwyl i blant ei gwisgo. Teimlir bod gwisg ysgol yn arwain at feithrin balchder yn yr ysgol ac ymdeimlad o berthyn iddi.

Siwmper/ Cardigan: Glas tywyll gyda logo yr ysgol
Crys Polo: Glas golau gyda logo’r ysgol
Towsusus/Trowsus jogio/ Glas tywyll/du
Legins/Sgert/Pinafore:  
Ffrog Gingham: Glas a gwyn
Siorts: Glas tywyll/du
Esgidiau: Esgidiau tywyll addas


Mae’n hollol hanfodol bod enw’r plentyn ar bob dilledyn. Mae modd prynu labeli yn y siopau a enwir.
Hysbysir chi ar ba ddyddiau y mae’r plentyn yn cael gwersi Addysg Gorfforol. Ar gyfer y gwersi bydd angen crys T a throwsus cwta. Fel arfer, bydd plant yn gwneud gwersi dawns a gymnasteg yn y neuadd yn droednoeth, ond gofynnir i chi hefyd sicrhau bod ganddynt bymps neu trainers i’w gwisgo ar gyfer gemau. Pan fyddwch yn prynu’r rheiny, byddai’n gymorth pe byddai velcro neu lastig yn eu cau. Mae’n rhaid i blant dynnu clustlysau wrth wneud ymarfer corff: yn gyffredinol, ni chaniateir i blant wisgo clustlysau yn yr ysgol, ond os yw plentyn wedi tyllu ei glust, dim ond studs neu sleepers a ganiateir.
Mae gan yr ysgol gyflenwyr gwisg ysgol swyddogol sef:-

KRYPTON KLOTH, 259–263a Stryd Fawr, Bangor (01248 372297).
TESCO - https://www.tesco.com/direct/ues


O dro i dro byddwn yn tynnu lluniau’r plant at wahanol ddibenion, er enghraifft, ar ymweliad addysgol, fel aelod o dîm neu grŵp, ar gyfer y papur bro, gwefan yr ysgol, perfformiadau’r Nadolig, ac yn y blaen. Pe na bai rhiant am i lun ei blentyn gael ei dynnu, dylai hysbysu’r ysgol trwy lythyr. Rydym wedi derbyn cyfarwyddyd gan yr awdurdod i nodi hyn. Mewn cyfarfodydd fel y rhai yng Nghapel Berea Newydd a neuadd yr ysgol (adeg y Nadolig) dim ond y person a gyflogir gan yr ysgol i greu fideo i gofio’r achlysur fydd â hawl i dynnu llun a bydd cyfle i rieni brynu copi am bris rhesymol.

Mae hi bellach yn hanfodol yn ôl gofynion y Ddeddf Addysg eich bod yn ein hysbysu trwy nodyn o’r rheswm am unrhyw absenoldeb gan gynnwys ymweliadau â’r meddyg neu’r deintydd. Os ydych yn gorfod cymryd eich gwyliau yn ystod y tymor dylech ofyn caniatâd trwy lythyr ymlaen llaw - cewch hyd at bythefnos (10 diwrnod ysgol) ar gyfer hyn cyn i’r absenoldeb gael ei gofnodi fel colli ysgol. Yn gyffredinol, nid yw'r ysgol yn cymeradwyo cymryd gwyliau yn ystod tymor ysgol.

Mae gennym Uned Awtistiaeth yn yr ysgol sy’n cynnig addysg arbenigol trwy gyfrwng y Gymraeg i ddiwallu anghenion plant sydd ag awtistiaeth. Rydym yn gweithio mewn partneriaeth gyda’r Brifysgol ym Mangor.

Ar fuarth yr ysgol mae’r Cyngor Ysgol wedi sicrhau bod Parc Antur sy’n addas i bob oedranl. Mae amserlen i sicrhau bod pob dosbarth yn eu tro yn cael ei ddefnyddio. Credwn mewn bod yn gorfforol brysur i wella cyflawniad yn yr ystafell ddosbarth.

Dyma lecyn ar y buarth ble cawn fynd fesul dosbarth i wrando ar storiâu, i gynnal gwasanaeth i gael amser cylch. Credwn fod hi’n hanfodol i blant dreulio amser yn yr awyr agored. Credwn fod treulio amser yn y ‘Gorlan’ yn magu agwedd iach at yr ysgol ac at eu gwaith a bod tu allan i’r dosbarth yn rhoi rhyw ogwydd braf i ddysgu.

Gwnawn ein gorau i amddiffyn hawliau a lles plant. Dilynwn ganllawiau’r Sir ynglŷn ag amddiffyn plant. Mae pob aelod o staff wedi cael tystysgrif Educare. Mae CRB pob aelod o staff yn gyfredol.

Daw aelodau o’r gymuned i mewn i’r ysgol i gyd ddarllen gyda phlant Bl 3 a 4 a Bl5 a 6. Mae’r plant yn elwa’n fawr o’r sesiynau yma o drafod a chyd-ddarllen llyfrau.

Mae’n eithriadol o bwysig eich bod yn rhoi gwybodaeth lawn i ni ynglŷn â manylion personol pan fyddant yn newid. Rydym yn cadw gwybodaeth o’r fath ar gyfrifiadur yr ysgol, a mater bach yw ei diweddaru. Cofiwch ein hysbysu yn syth am newid cyfeiriad neu rif ffôn, rhifau cysylltu mewn argyfwng a gwybodaeth feddygol, un ai trwy lythyr neu e-bost.

Ar hyn o bryd mae’r Awdurdod Addysg yn trefnu bws o ardal Tal-y- bont sy’n galw ym Maesgeirchen, ardal Hirael ac ymlaen ar hyd Ffordd Deiniol a Ffordd Ffriddoedd.

Codir tâl ar bob plentyn (gweler rhan B) sy’n byw o fewn milltir a hanner i’r ysgol. Telir yr arian i’r dreifar bws ac nid i’r ysgol.

Gweler restr amseroedd codi plant yn y boreau yn rhan B y llawlyfr.
Bydd y bws yn gadael Tal-y-bont am 8.00 y bore ac yn cyrraedd yr ysgol am 8.40. Yn y prynhawn bydd y bws yn cludo plant adref am 3.30.

Os bydd unrhyw newid yn nhrefniadau teithio eich plentyn ar y bws ysgol gofynnir i’r rhieni roi gwybod drwy lythyr i’r athro dosbarth.

Penderfyniad y Corff Llywodraethol yw codi tâl yn llawn am yr eitemau canlynol:

 • Cost llety ac ymborth am weithgareddau preswyl a drefnir gan yr ysgol neu’r Awdurdod. Os yw rhieni yn ei chael hi’n anodd talu costau, ystyrir eu cynorthwyo.
 • Yr holl weithgareddau a drefnir y tu allan i oriau ysgol.
 • Difrod i lyfrau, adnoddau neu eiddo arall yn perthyn i’r ysgol, yn deillio o gamymddwyn gan ddisgybl neu ddisgyblion.
 • Deunydd crai ar gyfer gwaith unigol o fewn y Cwricwlwm, e.e. crefft pan yw rhieni wedi mynegi diddordeb mewn cadw’r cynnyrch gorffenedig.
 • Adnoddau ysgol sy’n cael eu colli gan ddisgybl, e.e. llyfr darllen fel rhan o raglen ddarllen yr ysgol.

Cefnoga’r Llywodraethwyr yr egwyddor na ddylid gwahardd unrhyw blentyn rhag cymryd rhan mewn unrhyw weithgaredd oherwydd anallu neu amharodrwydd rhiant i gyfrannu tuag at y costau. Maent hefyd yn cydnabod y bydd angen cyfarfod â chost y gweithgareddau hyn o’r tu allan i gyllid blynyddol yr ysgol.

Y mae gan y Corff Llywodraethwyr yr hawl i ofyn am gyfraniadau gwirfoddol tuag at gostau’r uchod ynghyd â gweithgareddau cyffelyb megis gwersi offerynnol, drama, ymweliadau addysgol, a chludiant bws i wersi nofio. Os na ellir cynnal gweithgaredd heb gyfraniadau gwirfoddol, yna fe wneir hyn yn eglur i rieni ar y cychwyn. Bydd gan y Pennaeth a’r Corff Llywodraethu hawl i ddileu gweithgaredd a drefnwyd os ymddengys y gallai cyfraniadau isel
olygu colled sylweddol.

Gellir archwilio dogfennau’r ysgol, gan gynnwys y polisïau y cyfeirir atynt yn y prosbectws hwn, trwy drefniant â’r Pennaeth.