Ysgol

Mae Ysgol y Garnedd yn ysgol gymunedol benodedig Gymraeg sy’n gwasanaethu dinas Bangor a phentrefi cyfagos Tal-y-bont a Llandygái. Bellach daw cryn dipyn o’i disgyblion o’r tu hwnt i’w thalgylch arferol.

Mae tri chant pedwar deg a thri o blant sydd ynddi a daw eu hanner o gartrefi di-Gymraeg. Ymfalchïwn yn y ffaith fod rhieni Cymraeg a di-Gymraeg yn dymuno i’w plant gael addysg ddwyieithog dda mewn awyrgylch Gymreig. Ac mae sicrhau’r ethos hwnnw’n bwysig iawn. Daw’r dysgwyr i siarad Cymraeg yn rhyfeddol o rwydd gan gofio mai proses yw dwyieithrwydd sy’n cael ei meithrin dros gyfnod o amser, ac adlewyrchir hynny ym mholisi iaith yr ysgol. Erbyn cyrraedd diwedd eu cyfnod yn yr ysgol y mae’r plant yn hyderus yn y ddwy iaith. Ac mae digonedd o dystiolaeth yn dangos bod disgyblion sydd wedi derbyn addysg ddwyieithog gytbwys yn elwa’n fawr.

Rydym yn ffodus bod gennym Gylch Meithrin a Chlwb y Garnedd ar dir yr ysgol sy’n cynnig gwasanaeth ychwanegol a gwerthfawr.

Un o’m prif flaenoriaethau fel Pennaeth yw gwarantu bod plant yn hapus yn yr ysgol – trwy ymarfer disgyblaeth deg, disgwyl gradd uchel o ymddygiad, ymateb yn gadarnhaol i unrhyw fwlio a gwrando ar sylwadau’r plant, e.e. trwy gyfrwng y Cyngor Ysgol. Pan mae plant yn hapus daw llwyddiant.

Ein sialens fwyaf ydi sicrhau bod pob plentyn yn cyrraedd ei botensial. Ac i’r perwyl hwnnw, rydym fel ysgol yn dal i ddatblygu’n dulliau addysgu ac yn mynnu disgwyliadau uchel.

Yn olaf, mae partneriaeth dda rhwng yr ysgol â’r cartref yn hanfodol, a phwysleisiaf fod yr egwyddor o gael ‘drws agored’ yn bwysig tu hwnt.

NOD

 • Creu awyrgylch ac amgylchfyd lle gall disgybl dyfu, datblygu ac aeddfedu’n unigolyn hyderus, yn ymwybodol o les eraill ac yn aelod cyfrifol o’r gymdeithas.

 • Cynnig addysg o’r ansawdd uchaf posibl sydd yn adlewyrchu gofynion y gymdeithas, yr Awdurdod Addysg Lleol a’r Llywodraethwyr trwy’r Cwricwlwm Cenedlaethol.

 • Galluogi pob disgybl i fod yn rhugl yn y Gymraeg a’r Saesneg fel y gallant gymryd rhan lawn ym mywyd cymdeithasol a diwylliannol y gymdeithas ddwyieithog.

 • Creu ymwybyddiaeth yn y plant o’u cefndir Cymreig cyfoethog trwy roi pwyslais arbennig ar werthfawrogi traddodiadau a diwylliant Cymru.

 • Magu parch at werthoedd moesol a Christnogol.

 • Hybu hunanfynegiant trwy’r celfyddydau a pharatoi’r plentyn i ymgymryd â’i le yn y gymdeithas ddwyieithog.

 • Sefydlu awyrgylch hapus a gweithgar yn seiliedig ar gydberthynas o barch a gofal rhwng athrawon a’i gilydd, athrawon a disgyblion, a disgyblion a’i gilydd, sy’n galluogi disgyblion i ymagweddu’n gadarnhaol a datblygu hunanhyder.

 • Creu yn yr ysgol amgylchedd fydd yn symbylu gwerthfawrogiad o’r cain a’r prydferth.

 • Sicrhau bod yr addysg a ddarperir yn hybu datblygiad moesol, diwylliannol, meddyliol a chorfforol pob disgybl, a bod natur y cwricwlwm cyflawn yn wahaniaethol, eang a chytbwys.

 • Sicrhau bod polisi iaith yr Awdurdod yn cael ei weithredu’n effeithiol yng nghyd-destun y Cwricwlwm Cenedlaethol.

 • Sicrhau cydlynedd a chydbwysedd mewn trefniadaeth a dulliau dysgu trwy’r ysgol.

 • Manteisio ar wahanol arbenigeddau o fewn yr ysgol a chreu trefniadaeth hyblyg i sicrhau bod y disgyblion yn gallu manteisio ar yr arbenigeddau hynny.

 • Sicrhau cyfle i hyfforddi’r holl staff yn ôl gofynion ac anghenion y disgyblion, y cwricwlwm a’r gofynion statudol.

 • Meithrin hunanddisgyblaeth, hunan-barch a hunanhyder yn y disgyblion.

 • Darparu cyfle llawn i ddisgyblion ddatblygu eu doniau a’u diddordebau.

 • Datblygu sgiliau disgyblion ar draws ystod eang o feysydd, gan gynnwys sgiliau oriau hamdden.

 • Meithrin yn y disgyblion falchder o’u bro a’u gwlad, a datblygu ynddynt barch at y byd y maent yn byw ynddo.

Yn ôl adroddiad diweddar gan PLASC rydym yn ysgol categori A –Cyfrwng Cymraeg.
Mae’r ysgol wedi ei dynodi’n Ysgol Gymraeg. Cymraeg yw iaith swyddogol a gweinyddol yr ysgol. Pan drefnir cyfarfodydd i rieni (e.e. croesawu rhieni newydd a chyfarfodydd blynyddol y Llywodraethwyr) byddant trwy gyfrwng y Gymraeg ond paratoir gwasanaeth cyfieithu ar y pryd. Fe anfonir gohebiaeth yn Gymraeg yn unig at deuluoedd sy’n deall yr iaith a’n ddwyieithog at deuluoedd di-Gymraeg. Disgwylir i riant sy’n gallu siarad Cymraeg wneud hynny gyda’i blentyn ar bob achlysur er mwyn hybu ei ddatblygiad diwylliannol ac addysgol.

Pan dderbynnir newydd-ddyfodiad di-Gymraeg i’r ysgol, fe sicrheir eu bod yn hapus a’n gartrefol cyn gwneud pob ymderch i ddysgu’r Gymraeg iddynt, cyn gynted ag sy’n bosib, er mwyn iddynt gymryd eu lle’n naturiol ym mywyd yr ysgol a’r gymdeithas.

Polisi dwyieithog yw polisi Cyngor Gwynedd a meithrin dwyieithrwydd cyflawn yw nod y polisi hwnnw. Amcenir at wneud plant yn ddwyieithog erbyn iddynt gyrraedd oed ymadael â’r ysgol yn un ar ddeg.

Bydd y rhan fwyaf o waith yr Uned Plant dan 5 trwy gyfrwng y Gymraeg. Wrth i blentyn symud trwy’r ysgol bydd y glorian ieithyddol yn newid: erbyn Blynyddoedd 5 a 6 bydd y defnydd o’r ddwy iaith yn gyfartal, ac adlewyrchir hynny yn eu llyfrau gwaith.

Mae’r ysgol yn gwasanaethu cymuned eang. Gwneir y gorau bob amser i sicrhau bod pob disgybl yn teimlo’n rhan o deulu’r ysgol. Ymfalchïwn fod y mwyafrif o ymwelwyr â’r ysgol yn cydnabod yr ymdeimlad o gyfeillgarwch a disgyblaeth sy’n bodoli yn yr ysgol, a’r modd y bydd y disgyblion newydd yn ymgartrefu’n fodlon a buan.

Ceir awyrgylch ddiwyd yn y dosbarthiadau ac fe’i hatgyfnerthir gan arddangosfeydd o waith y plant. Bydd hyn yn dangos parch at waith ac ymdrechion y disgyblion ac yn sicrhau amgylchedd ysgogol a deniadol.

Yn yr arolwg diwethaf gan Estyn (Hydref 2000) nodwyd bod ‘datblygiad ysbrydol, moesol a chymdeithasol y disgyblion yn dda iawn. Mae’r ysgol yn gymuned ofalgar, groesawus a threfnus.’

Nodir gwerthoedd yr ysgol ar boster sy’n cael ei arddangos ym mhob dosbarth:

Yn ein hysgol ni rydym ni’n

 • siarad Cymraeg ymysg ein gilydd
 • bod yn garedig a chwrtais efo pawb
 • gwneud ein gorau glas, yn gwrando a chanolbwyntio
 • bod yn ofalus o’n pethau ein hunain a phethau pobl eraill
 • cadw pob man yn daclus a diogel bob amser
 • gallu gweithio’n annibynnol

CÂN Y GARNEDD

Weli di wawr hapusrwydd ar wynebau,
a’r miri wrth i ffrindiau ddod ynghyd?
Weli di law yn estyn am law arall,
a gwên yn cyfarch gwen yn wyn ein byd?

Ac mae’r haul yn codi beunydd dros y Garnedd,
yn bwrw’i wrid dros doeau llwyd y stryd.
Gyda’n gilydd cerddwn ninnau yn ei lewyrch,
yn ein chwarae, yn ein gwaith, yn wên i gyd.

Glywi di heniaith yn llawn bywyd ifanc,
a chân yfory yn ei seiniau hi?
Glywi di’r iaith yn dawnsio ar dafodau,
a’n ffrydio’n fyw dros ein gwefusau ni?

Ac mae’r haul yn codi beunydd dros y Garnedd,
yn bwrw’i wrid dros doeau llwyd y stryd.
Gyda’n gilydd cerddwn ninnau yn ei lewyrch,
yn ein chwarae, yn ein gwaith, yn wên i gyd.

Deimli di’r gwres ar aelwyd glòs yr ysgol,
a’i gofal hi amdanom ni mor dynn?
Deimli di’n gofal ninnau am ein gilydd,
yn mynd ar draws y byd yn obaith gwyn?

Llion Jones a Pwyll ap Siôn

Cliciwch yma i weld Cynllun GAD 2014/15